به سوی نگاه شخصی:جمشید حاتم پنجشنبه 1397/09/15

در آخرین برنامه‌ی بخش به سوی نگاه شخصی روز دوم، دکتر جمشید حاتم در خصوص عکس و امضای شخصی با کورش ادیم و علاقمندان به بحث نشست.

عکاس: نیما توحیدی

12/6/2018 7:22:42 PM
12/6/2018 7:22:42 PM
12/6/2018 7:22:42 PM
12/6/2018 7:22:42 PM
12/6/2018 7:22:42 PM
12/6/2018 7:22:42 PM
12/6/2018 7:22:42 PM
12/6/2018 7:22:42 PM