نشست خبری هشتمین دوره ۱۰ روز با عکاسان ایران دوشنبه 1398/09/04

 

نشست خبری هشتمین دوره ده روز با عکاسان ایران صبح چهارم آذرماه ۹۸ در سالن امیرخانی خانه هنرمندان ایران برگزار شد.
عکاس: رضا ذاکری

11/25/2019 10:52:34 PM
11/25/2019 10:52:34 PM
11/25/2019 10:52:34 PM
11/25/2019 10:52:34 PM
11/25/2019 10:52:34 PM
11/25/2019 10:52:34 PM
11/25/2019 10:52:34 PM
11/25/2019 10:52:34 PM
11/25/2019 10:52:34 PM
11/25/2019 10:52:34 PM
11/25/2019 10:52:34 PM
11/25/2019 10:52:34 PM
11/25/2019 10:52:34 PM
11/25/2019 10:52:34 PM
11/25/2019 10:52:34 PM
11/25/2019 10:52:34 PM