به سوی نگاه شخصی: مهدی منعم پنجشنبه 1397/09/15

سومین مهمان بخش به سوی نگاه شخصی روز دوم، مهدی منعم بود که در کنار کورش ادیم به صحبت با علاقمندان نشست.

عکاس: فروغ طاهرخانی

 

12/6/2018 6:18:36 PM
12/6/2018 6:18:36 PM
12/6/2018 6:18:36 PM
12/6/2018 6:18:36 PM
12/6/2018 6:18:36 PM
12/6/2018 6:18:36 PM
12/6/2018 6:18:36 PM
12/6/2018 6:18:36 PM
12/6/2018 6:18:36 PM
12/6/2018 6:18:36 PM
12/6/2018 6:18:46 PM