جلسه شورای هنری و دبیر یکشنبه 1398/09/17 - ساعت: 18:15 اسماعیل عباسی، مهدی مقیم نژاد، بهنام صدیقی، رامیار منوچهرزاده، زانیار بلوری