عکاس باید مسئله ساز باشد

کورش ادیم عکاس سرشناس ایرانی در چهارمین نشست «نگاه شخصی» در روز پنجم «ده روز با عکاسان» پیرامون تجربیات خود سخن گفت.
این هنرمند گفت: ۲۵ سال است که عکاسی می کنم. چیزی که در این ۲۵ سال مشترک بود و شاید غریب به ۳۵ سال است که مرا درگیر خودش کرده ادبیات بوده است. در این سال ها  هم خواندم و هم چیزهایی نوشتم اما ۲۵ سال است که عکاسی مسئله من شده است و بنا بر سبقه ای که از کودکی در عالم هنر داشتم شگفتی و حیرت عکاسی در مواجه کردن آدم با واقعیت بسیار انگیزه بخش بود.
او ادامه داد: من از نقطه ای متوجه شدم این قابلیت و استعداد عجیب عکاسی دائم دارد من را در خودش فرو می برد و دیگر اجازه فعالیت های دیگر به من داده نمی شود.
ادیم گفت: من بر عکاسی تمرکز کردم و به واسطه علاقه به ادبیات  و پس از آشنایی با ملزومات تنیکی عکاسی  متوجه شدم که به شکل غیرقابل وصفی با واقعیت سروکار دارم و واقعیت تنها دستمایه عکاس است. یعنی متوجه شدم عکاس اگر هم می خواهد چیزی از ذهن خود به عکس تزریق کند  باید از پاساژ واقعیت عبور کند و المانی از آن نیز وجود داشته باشد.
این عکاس گفت: بعدهم که درباره به عکس شاعرانه یا شعر عکاسانه می خواندم و تجربه هایی می کردم برای خود من جذاب بود که چه پاساژ هایی را می توان در این میان باز کرد که بین علوم انسانی و هنر راه گشا باشد.
ادیم گفت: مواجه با واقعیت پروسه ای است که برای هر عکاسی رخ می دهد و طی می شود. اگر شما دغدغه و یا ذهنیتی شاعرانه داشته باشید بعد از مدتی متوجه می شوید که این ذهنیت کنترل شده است. من بعد از سه یا چهارسال بعد از عکاسی کردن متوجه شدم به سمت نوعی از عکاسی گرایش دارم که بعدتر در کتاب ها تحت عنوان عکاسی فاین آرت، یا در یک کلام عکاسی هنری قابل ارائه و طبقه بندی بود.
او گفت: از همان زمان به این می اندیشیدم که عکس یا باید پرسشگر باشد یا پاسخگو. عکس یا مسئله ایجاد می کند یا بخشی  بدون دخالت به ذهن شما منتقل می کند. من به عنوان بیننده و تولید کننده علاقمند بودم به سمت عکاسی بروم که مسئله ساز است حتی اگر مخاطبان من دچار اُفت کمیت بشوند.
ادیم گفت: البته در این مسئله نباید مغالطه ای صورت بگیرد و ما چیزی را دشوار نشان بدهیم  و بخواهیم آن را پرسش گر بنامیم. در کنار همه این مسائل یک نکته دیگری که برای من همواره اهمیت داشت مجموعه ای کار کردن بود. ما هیچ عکاس شهیری در جهان را با تک عکس نمی شناسیم. نگرش مجموعه ای برای یک عکاس ضروری است آن گونه که خود من در این سال ها این برخورد را داشتم.
ادیم در ادامه مجموعه "عدم قطعیت" و چند مجموعه دیگر خود را به نمایش در آورد.

تاریخ خبر: 1396/09/20