عکاسان در هشتمین 10 روز با عکاسان بر اساس شناخت انتخاب شدند

نمایشگاه هشتمین دوره 10 روز با عکاسان ایران نماینده تمامیت عکاسی ایران نیست و منتخبی از نسل جوانی است که امکان حضور پیدا کرده اند.
رامیار منوچهرزاده، عکاس، مدرس عکاسی و عضو شورای هنری هشتمین دوره 10 روز با عکاسان ایران گفت: برگزاری هشتمین دوره 10 روز با عکاسان ایران با رویکرد امسال شکل عجیب و غریب و متفاوتی نیست و در دنیا نمایشگاههای مختلفی با این شیوه برگزار می شود. نمی توان گفت این شیوه مدرن است و شیوه هایی دیگر منسوخ شده است، هنوز در دنیا فراخوان هایی اعلام می شود و بر اساس آن نمایشگاههایی برگزار می شود. اما وقتی درباره عکاسی در مقام فاین آرت (عکاس هنری) نگاه می کنیم، کار متفاوت است بوِیژه اینکه ما در بی ینال ها باید بیشتر به سمت فاین آرت می رفتیم و نرفتیم. بنابراین نمایشگاه هشتمین دوره 10 روز با عکاسان ایران به نوعی شاید بدعتی باشد هرچند نتوانیم به تمام اهدافی که شورای هنری مدنظر داشته است، برسیم اما با معرفی افراد و پروژه ها نمایشگاه تا حدی به اهداف خود می رسد. شورای هنری با شناختی که درباره عکاسان و پروژه های عکاسی دارد اشخاص را وارد یک پروسه ای می کند که اگر نمایشگاه بر اساس فراخوان برگزار شود، ممکن است افراد شرکت نکنند. اعضای شورای هنری بر اساس ارتباطات گسترده ای که با نسل جدید عکاسی بر اساس نمایشگاههایی که برگزار کرده اند یا در فضای دانشگاهی دارند، نسل جدید را معرفی می کند. عکاسان و پروژه ها در این دوره 10 روز با عکاسان بر اساس آرای شورای هنری انتخاب شدند و افرادی هستند که پروژه های آنان در سال های اخیر در نمایشگاه گروهی نمایش داده شده است یا نمایشگاه  انفرادی داشته اند اما شاید به اندازه کافی شناخته نشده اند. نمایشگاه هشتمین دوره 10 روز با عکاسان ایران نماینده تمامیت عکاسی ایران نیست و منتخبی از نسل جوانی است که امکان حضور پیدا کرده اند.
منوچهرزاده در ادامه گفت: این شکل نمایشگاه معمولا به صورت کیوریتوری برگزار می شود و وقتی کیوریتوریال باشد، تم انتخاب می شود و بر اساس آن افرادی انتخاب می شوند تا بر اساس تم کار کنند، اما در این نمایشگاه شورای هنری عکاسان را بر اساس شناختی که دارد، معرفی کرده است و بر اساس آرای شورا انتخاب شده اند. عنصر شناخت مهمترین مشخصه این نمایشگاه است. 
 
تاریخ خبر: 1398/09/17