برنامه های سومین روز همایش ۱۰ روز با عکاسان

برنامه های سومین روز ششمین همایش شامل کارگاه، نشست، نمایش فیلم و نگاه شخصی جمعه ۱۷ آذرماه در خانه هنرمندان ایران برگزار می شود.
در سومین روز همایش ۱۰ روز با عکاسان ایران در روز جمعه ۱۷ آذرماه کارگاه تاثیر عکاسی صحنه با حضور رضا موسوی و هادی نوید ساعت ۱۲ تا ۱۴ و کارگاه عکاسی تئاتر با حضور سیامک زمردی مطلق ساعت ۱۴ تا ۱۶ برگزار می شود. نشست تک نگاری عکاسی ایران با حضور جاوید تفضلی و عباس تحویلدار ساعت ۱۵ تا ۱۶:۳۰، نمایش فیلم "در جستجوی ویویان مافر" به کارگردانی جان مالوف چارلی سیسکل ساعت ۱۶:۴۵ و نشست تک نگاری عکاسی در جهان درباره آخرین های نوبا و عکس های ریفنشتال با حضور امیر نصری و شهاب الدین عادل ساعت ۱۸:۳۰ تا ۲۰ برنامه های دیگر روز جمعه ۱۷ آذرماه است.
در بخش نگاه شخصی در روز جمعه ۱۷ آذر فردین نظری با عنوان "مناظر دگرگون" از ابهر ساعت ۱۵:۳۰، مهین محمدزاده با عنوان "زندگی در مرز" از زاهدان ساعت ۱۶:۳۰، صادق سوری با عنوان "قربانیان قاچاق" از زاهدان ساعت ۱۷:۳۰ و سلیمان گلی با عنوان جشنواره ملی عکس زعفران تربت حیدریه و زاوه" از تربت حیدریه ساعت ۱۸:۳۰ تجربه های خود را بیان می کنند.
انجمن عکاسان ایران ششمین همایش ۱۰ روز با عکاسان را ۱۵ تا ۲۴ آذرماه در خانه هنرمندان ایران برگزار می کند.
روابط عمومی ششمین همایش ۱۰ روز با عکاسان
واژه های کلیدی:  ششمین همایش ۱۰ روز با عکاسان
تاریخ خبر: 1396/09/15