فرم نظرسنجی هفتمین همایش ۱۰ روز با عکاسان ایران

دوستان گرامی

این فرم نظرسنجی به منظور آگاهی از نظرات شما درباره برنامه های هفتمین همایش ۱۰ روز با عکاسان ایران تدوین شده و بی تردید ارائه نظرات شما در شناخت دقیق تر ضعف ها و قوت ها، و برنامه ریزی برای رویدادهای آینده موثر است. از همراهی و همدلی شما سپاسگزاریم.

دبیرخانه هفتمین همایش ۱۰ روز با عکاسان ایران


سن
مدرك تحصیلی  
رشته تحصیلی
شغل
1) آیا امسال برای نخستین بار مخاطب برنامه های همایش ۱۰ روز با عکاسان ایران بودید؟

2) کدام یک از برنامه های همایش ۱۰ روز با عکاسان ایران را مشاهده کردید؟
3) اجرا و برگزاری این همایش را چگونه ارزیابی می کنید؟
4) در صورتی که نمایشگاه‌های همایش را دیده‌اید، بخش نمایشگاه تا چه اندازه با رویکرد این دوره (چهره ایران) تناسب دارد؟
5) در صورتی که نمایشگاه‌های همایش را دیده‌اید، کیفیت کدام نمایشگاه بیشتر مورد توجه و رضایت شما است؟ (به ترتیب اولویت نام ببرید)
6) در صورتی که نشست‌های تخصصی در سالن شهناز خانه هنرمندان را مشاهده کردید، موضوع‌های نشست‌های تخصصی همایش در سالن شهناز خانه هنرمندان را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
7) در صورتی که نشست‌های تخصصی در سالن شهناز خانه هنرمندان را مشاهده کردید، سخنرانان نشست‌های تخصصی همایش در سالن شهناز خانه هنرمندان را از نظر تناسب با موضوع و احاطه بر موضوع چگونه ارزیابی می‌کنید؟
8) کدام یکی از نشست‌های تخصصی همایش در سالن شهناز خانه هنرمندان ایران را بیشتر پسندیدید؟ (عنوان نشست را بنویسید)
9) در صورتی نشست‌های برگزار شده در گالری‌ها را مشاهده کردید، این نشست‌ها را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
10) کدام یک از نشست‌های برگزار شده در گالری‌ها را بیشتر پسندیدید؟ (عنوان نشست را بنویسید)
11) در صورتی که برنامه به سوی نگاه شخصی را مشاهده کردید، این بخش همایش را چگونه ارزیابی می کنید؟
12) به نظر شما، مطالب و طرح‌های ارائه شده در برنامه به سوی نگاه شخصی تا چه اندازه بیانگر نگاه شخصی است؟
13) کدام یکی از برنامه‌های نگاه شخصی را بیشتر پسندیدید؟ (عنوان و عکاس برنامه را بنویسید)
14) سخنرانی‌های برنامه به سوی نگاه شخصی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
15) در صورتی که برنامه‌های درجستجوی راهی نو را مشاهده کردید، این برنامه را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
16) کدام یک از برنامه های در جستجوی راهی نو را بیشتر پسندیدید؟ (عنوان برنامه را بنویسید)
17) انتقاد یا پیشنهاد خود را درباره هفتمین همایش ۱۰ روز با عکاسان ایران بنویسید.