اطلاعات آماری منتخبین نهمین دوره‌ی ده روز با عکاسان ایران منتشر شد

یکی از نکاتی که در تحلیل رویدادهای گروهی عکاسی، در سطح ملی، نتایج معناداری را از جهت پیشرفت و یا موفقیت به دست می‌دهد طبقه بندی و ارزیابی جایگاه اجتماعی عکاسان از جهت سن، جنس، سطح آموزش علمی، پراکندگی جغرافیایی و نظایر آن‌هاست. بر اساس چنین اطلاعاتی می‌توان موفقیت یا عدم موفقیت آن رویداد را در مقایسه با گذشته و اهداف آینده ارزیابی کرد و برنامه‌ریزی‌های آینده را پی‌ریخت. در جداول پیوست این اطلاعات را در مورد آثار انتخابی نهمین دوره «ده روز با عکاسان ایران» ملاحظه می‌کنید. 

 

واژه های کلیدی:  ده روز با عکاسان ایران، انجمن عکاسان ایران
تاریخ خبر: 1401/05/30