عکس‌های دوره‌ی هشتم روی دیوار خانه‌‌ی هنرمندان ایران پنجشنبه 1398/09/07

 

قاب‌های دوره‌ی هشتم با حضور و نظارت اعضای شورای هنری این دوره روی دیوارهای خانه‌ی هنرمندان ایران نصب شدند.
عکاس: رضا ذاکری

11/28/2019 9:07:16 AM
11/28/2019 9:07:16 AM
11/28/2019 9:07:16 AM
11/28/2019 9:07:16 AM
11/28/2019 9:07:16 AM
11/28/2019 9:07:16 AM
11/28/2019 9:07:16 AM
11/28/2019 9:07:16 AM
11/28/2019 9:07:16 AM
11/28/2019 9:07:16 AM
11/28/2019 9:07:16 AM
11/28/2019 9:07:16 AM